,,Educatie remediala – program scoala dupa scoala”

DSC00213Asociaţia “Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău”, implementeaza incepand cu 01.06.2014 proiectul ”Educaţie remedială – Program Şcoală după şcoală”, finanţat prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul Programului Fondul ONG în România, Componenta 2 Justiţie Socială, Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităţilor rurale interetnice.

Operatorul Programului în România este Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), în parteneriat cu Fundaţia pentru Parteneriat (FP) şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR).

Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Şcoala Gimnazială “Dumitru I. Ionescu “ Calvini şi  Primăria Comunei Calvini,   pe o perioadă de 10 luni.

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 31.858,40 euro.

 

Scopul proiectul vizează eficientizarea procesului instructiv-educativ şi creşterea randamentului şcolar prin creerea de facilităţi de tip şcoală după şcoală, dezvoltarea comunităţii interetnice dezavantajate prin facilitarea accesului la oportunităţi educaţionale, economice şi sociale şi cultivarea spiritului civic în rândul cetăţenilor din comuna Calvini.

 

Obectivele proiectului:

 • Eficientizarea procesului instructiv-educativ prin partcipare unui număr cât mai mare de elevi la activităţile didactice şi la cele extracurriculare şi creşterea randamentului şcolar prin creerea de facilităţi de tip şcoală după şcoală;
 • Dezvoltarea comunităţii interetnice dezavantajate prin facilitarea accesului la oportunităţi educaţionale, economice şi sociale prin implicarea directă a membrilor comunităţii în luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor comunitare;
 • Cultivarea şi dezvoltarea spiritului civic, a respectului pentru drepturile omului şi drepturile minorităţilor ;
 • Întărirea capacităţii organizaţionale

 DSC00076Principalele activităţi:

 Activităţi de remediere şcolară/program Şcoală după şcoală pentru 40 de elevi;

 • Asigurarea mesei zilnice pentru 40 de elevi incluşi în programul remediere şcolară;
 • Organizarea unei dezbateri publice cu tema – participare activă la viaţa comunităţii;
 • Organizarea unei sesiuni de training şi consultanţă  pentru încurajarea antreprenoriatului;

Activităţi pentru tinerii comunităţii şi  membrii organizaţiei în  domeniul educaţiei civice, voluntariat, dezvoltare organizaţională: „Îmi place verdele!”  “Cupa toleranţei”, Atelier de dezvoltare personală (20 de persoane: echipa de management, experţii care vor lucra în proiect şi voluntari vor dobândi cunoştinţe pentru dezvoltarea personală şi profesională)

 • Activităţi de promovare a drepturilor omului, educaţiei şi schimbarea mentalităţii: Campanie de educaţie sanitară, „Spune nu discriminării!”
 • Activităţi de dezvoltare organizaţională: Campanie de strângere de fonduri, Dezvoltarea de competenţe în rândul angajaţilor şi voluntarilor asociaţiei (3 membri ai organizaţiei vor dobândi competenţe în domeniile:management proiecte, formare profesională, IT prin cursuri de formare/perfecţionare)

 

 

Grupul ţintă al proiectului este format din:

 • 40 de elevi din ciclul primar, participanţi la activităţile de remediere/şcoală după şcoală, cu preponderenţă din clasele III-IV, cu posibilităţi materiale reduse, rezultate mediocre şi slabe la învăţătură, expuşi riscului de abandon şcolar. Problemele de abandon, mediocritate şi frecvenţă redusă sunt vizibile într-un grad accentuat la trecerea dintre cicluri.
 • 125 de elevi participanţi la diverse activităţi, în şcoală şi comunitate
 • 40 de părinţi şi bunici implicaţi în activităţile proiectului realizate în şcoală, având ca scop conştientizarea rolului educaţiei în viaţa societăţii
 • 35 de persoane, din care 50 % femei, care vor lua parte la dezbateri publice pentru promovarea includerii problemelor comunităţii rrome, respectiv a Planului local de măsuri pentru implementarea obiectivelor Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rromilor, în Strategia locală a comunei Calvini
 • 60 de femei şi fete rome şi nerome participante la o acţiune care va avea ca scop consilierea şi implicarea activă a femeilor în găsirea de soluţii pentru rezolvarea problemelor specifice şi accesul la servicii de sănătate publică
 • 25 de persoane, din care 50% femei, care vor participa la sesiuni de training şi consultanţă pentru încurajarea antreprenoriatului
 • 10 voluntari (tineri şi tinere din comunitate), care vor participa la activităţi de promovare a voluntariatului şi a spiritului civic, precum şi la atelierele de dezvoltare personală

 

Prin implementarea proiectului se vor obtine următoarele rezultate

 

 • Îmbunătăţirea frecvenţei şcolare şi  creşterea procentului promovabilităţii pentru 40 de elevi din clasele III-IV;
 • Consilierea şi implicarea activă a 40 de părinţi în activităţile şcolare şi extraşcolare;

 

 • 35 de persoane interesate vor participa la dezbaterea publică cu tema – participarea activă la viaţa comunităţii;
 • Elaborarea Planului local de măsuri pentru aplicarea obiectivelor Strategiei Guvernului  de incliziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, asumat de Consiliul Local Calvini
 • 25 de persoane (din care 20% femei) vor participa la o sesiune de training şi consultanţă pentru încurajarea antreprenoriatului;
 • 55 de elevi romi şi neromi din toate cele 5 şcoli ale comunei Calvini vor participa la campionatul de fotbal „Cupa toleranţei”;
 • 20 de persoane (echipa de management, experţii care vor lucra în proiect şi voluntarii) vor participa la „Atelierul de dezvoltare personală”;
 • 70 de elevi, 25 părinţi şi  6 cadre didactice vor participa la activitatea – “Spune Nu discriminării”
 • Editarea a 100 de reviste bilingve;
 • Editarea a 100 de exemplare –  Ghid de conversaţie bilingv român-rrom”.